Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Informacje

Ogólne:

Komornik Sądowy Paweł Kempinski jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

Zakres zadań komornika sądowego:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
  • poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela;
  • zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza;

Więcej na temat:

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Spis inwentarza

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2018. Komornik Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.