Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Katowicka 19/2
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

SKODA OCTAVIA COMBI Rok produkcji: 2004

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2021 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Chorzów ul. Mazurska 12

odbędzie się druga licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość:

SKODA OCTAVIA COMBI Rok produkcji: 2004 Rejestracja: SH46418 VIN: TMBJG41U042935358 Silnik: poj: 1896 cm3, moc: 66 KW
Ruchomość oszacowana na kwotę: 4.000,00 zł
Suma wywołania: 2.000,00 zł

LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie podanym wyżej.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Kto nabywa rzecz w drodze niniejszej licytacji, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik Sądowy

Paweł Kempinski

Miejscowość: Chorzów ul. Mazurska 12, 24 luty 2021 r. godzina 10:00

Data licytacji: Chorzów ul. Mazurska 12, 24 luty 2021 r. godzina 10:00

Godzina licytacji: 10:00

Cena wywołania: 2000 ZŁ

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.