Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 504 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie mającego siedzibę pod adresem: ul. dr Józefa Rostka 2 , 41-500 Chorzów, w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 504 m2 zabudowanej garażem dwustanowiskowym oraz obiektami gospodarczymi położonej pod adresem:

ul. Jasna 3
41-506 Chorzów,

będącej własnością dłużnika Sabiny Sommer.
Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chorzowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1C/00003240/9. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt, na którym zlokalizowana jest licytowana nieruchomość, położony jest w terenie pełniącym następujące funkcje oraz oznaczonym w następujący sposób: M/R, G – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej (MN + MW).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 197 183,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 147 887,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 718,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868
(w tytule wpłaty podać „Km 2393/19 rękojmia”)

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 11.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chorzowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VIII Co 1237/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Miejscowość: Sąd Rejonowy w Chorzowie, sala 108 , 4 grudzień 2020 r.

Data licytacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie, sala 108 , 4 grudzień 2020 r.

Godzina licytacji: 10:00

Cena wywołania: 147 887,25 zł

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.