Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

AUDI A8 Quattro 4.2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10:00 pod adresem:

Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 58 (parking strzeżony)

odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji jest następująca ruchomość:

AUDI A8 Quattro 4.2 TDi Tiptronic,  rok produkcji: 2011, rejestracja: SW49521,  moc: 351 KM, VIN: WAUZZZ4H2BN018309

Cena oszacowania: 87 900,00 zł

Cena wywołania:     65 925,00 zł

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie podanym wyżej.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. kwotę 8 790,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

ING Bank Śląski SA 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Kto nabywa rzecz w drodze niniejszej licytacji, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

LICYTACJA MOŻE SIĘ NIE ODBYĆ BEZ PODANIA PRZYCZYNY

Opinia biegłego: http://slask.komornik.pl/wycena-audi-komornik-chorzow-licytacja/

GALERIA:

http://slask.komornik.pl/1-audi/

http://slask.komornik.pl/2-audi/

http://slask.komornik.pl/3-audi/

http://slask.komornik.pl/4-audi/

http://slask.komornik.pl/5-audi/

Miejscowość: Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 58, 27 sierpień 2020 r. godzina 10:00

Data licytacji: Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 58, 27 sierpień 2020 r. godzina 10:00

Godzina licytacji: 10:00

Cena wywołania: 65 925,00

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.