Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie
Paweł Kempinski
Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie
ul. Katowicka 19/2
41-500 Chorzów
tel. 32 494 49 79
fax. 32 494 42 89

ING Bank Śląski S.A. 24 1050 1386 1000 0092 4938 9868

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych uregulowana jest przepisami tytułu II, części trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.).

Przedmiotem tego rodzaju świadczenia jest suma pieniężna.

Zgodnie z systematyką k.p.c. wyróżniamy następujące sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych:

  • egzekucja z ruchomości (art. 844 – art. 879 k.p.c.)
  • egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 – art. 888 k.p.c.)
  • egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 – 8934 k.p.c.)
  • egzekucja z innych wierzytelności (art 895 – art. 908 k.p.c.)
  • egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909 – art. 912 k.p.c.)
  • egzekucja z nieruchomości (art. 921 – art. 10136 k.p.c.)
  • egzekucja ze statków morskich (art. 1014 – art. 10224 k.p.c.)

Art. 776 k.p.c. stanowi, iż podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tyłem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klazulę wykonalności.

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

W celu wszczęcia egzekucji świadczenia pieniężnego należy wypełnić wniosek egzekucyjny (wnioski do pobrania) i złożyć go wraz z tytułem wykonawczym komornikowi sądowemu.

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2020. Komornik Sądowy Paweł Kempinski. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.